Học phí đào tạo lái xe

0
445

hoc phi dao tao lai xedaotaolaixe.com – Liên bộ Tài chính và bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư liên tịch có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2011, cho phép các cơ sở đào tạo lái xe được chủ động tính toán mức thu học phí, thay vì đứng ra quy định học phí cụ thể của từng loại giấy chứng nhận, hạng giấy phép lái xe như trước.

Các cơ sở đào tạo tự xây dựng mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo từng hạng giấy phép lái xe trên cơ sở học phần lý thuyết hay thực hành, nhưng phải báo cáo các cơ quan quản lý để theo dõi. Các cơ sở đào tạo, người trực tiếp đào tạo không được thu thêm các khoản khác ngoài khoản thu học phí đào tạo lái xe.

Một ví dụ minh họa, tại trường trung cấp nghề GTVT Quảng trị

Học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ cho mỗi học viên/khóa đào tạo như sau:
– Hạng A1: 80.000đ.
          Trong đó:
                     + Học lý thuyết:             60.000đ
                     + Học thực hành:          20.000đ
– Hạng B1: 6.600.000đ
          Trong đó:
                     + Học lý thuyết:             580.000đ
                     + Học thực hành:          6.020.000đ
– Hạng B2: 6.750.000đ
          Trong đó:
                     + Học lý thuyết:            700.000đ
                     + Học thực hành:          6.050.000đ
– Hạng C:   8.750.000đ
          Trong đó:
                     + Học lý thuyết:             700.000đ
                     + Học thực hành:          8.050.000đ
Chuyển cấp từ B1 lên B2:                  1.050.000đ
          Trong đó:
                     + Học lý thuyết:             280.000đ
                     + Học thực hành:          770.000đ
Chuyển cấp từ B2 lên C:                   2.100.000đ
          Trong đó:
                     + Học lý thuyết:             270.000đ
                     + Học thực hành:          1.830.000đ
Bồi dưỡng kiến thứ pháp luật GTĐB: 160.000đ
* Mức thu được áp dụng ổn định tối thiểu là trong một khóa học. Trường thực hiện điều chỉnh mức thu khi giá nhiên liệu tại thời điểm đào tạo biến động tăng giảm từ 5% lên so với mức giá tính trong phương án giá.
(Quyết định số 106/QĐ-TCKT ngày 25/7/2011 của Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng Trị)

Trong quá trình đào tạo, nếu giá biến động từ 5% trở lên, cơ sở đào tạo tính toán số học phí người học phải trả tăng hoặc giảm so với mức thu học phí của cả khóa học.  

Đào tạo lái xe, tổng hợp  từ internet